Portfolios? Where We’re Going, We Don’t Need Portfolios…